تحلیلی بر جایگاه مهدویت در حدیث غدیر از دیدگاه منابع روایی فریقین

از دانشنامه غدیر

چکیده مقاله:[۱]

حدیث متواتر غدیر دارای غنی ترین محتوا در میان سایر احادیث نبوی است و صرفا مختص به معرفی جانشینی حضرت علی (علیه السلام) نمی باشد. این حدیث می تواند زیربنای نظریه مترقی مهدویت، برای نیل به سعادت انسان درعصر آخر الزمان باشد.

این نوشتار ضمن تحلیل محتوای حدیث غدیر، درصدد آن است تا جایگاه واقعی مهدویت در حدیث غدیر را بررسی نماید. از آنجا که مقوله مهدویت در این حدیث اساس و بنیان سایر احادیث در این خصوص است، با روش تحلیلی و توصیفی احادیث مهدویت مورد ارزیابی و مداقه علمی قرار گرفته است.

با بررسی حدیث غدیر آشکار می گردد مهدویت مبنای تکمیل رسالت پیامبر در حدیث غدیر است. دو مولفه اصلی امامت و مهدویت در حدیث غدیر، مهدویت را تنها علت غایی حدیث غدیر دانسته که توسط خداوند و رسول براین حقیقت درآیات و روایات تصریح فراوان شده است. اراده خداوند علاوه بر تعیین جانشین پیامبر در غدیر، برمعرفی همه جانشینان انبیاء و اوصیاء تا حضرت مهدی (علیه السلام) تا قیامت تعلق دارد.

منبع

دوفصلنامه مطالعات حدیث پژوهی، دوره: ۷، شماره: ۱۴.

  1. خدیجه احمدی بیغش، استادیار گروه قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.