یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای بازتاب غدیر و دفاع از ولایت امام علی علیه السلام در شعر ابوالقاسم الزاهی