تحلیل تاریخی مقارن سازی جشن نوروز و غدیر در عصر صفوی

از دانشنامه غدیر

چکیده مقاله:[۱]

نوروز بر نخستین ماه سال خورشیدی اطلاق، و در قالب جشنی باشکوه در ایران پیش از اسلام برگزار می شده است؛ پس از اسلام، در دوران بنی امیه و به خصوص در عهد بنی عباس، نوروز، جانی دوباره یافت تا اینکه در عصر صفوی، به عنوان عصر بازیافت وحدت ملی ایران پس از اسلام، به شکوه سابق خود دست پیدا کرد؛ هدف موردنظر این پژوهش تبیین چیستی و چرایی پیوند میان جشن باستانی نوروز با آموزه های شیعی به خصوص جشن غدیر در عصر صفوی است؛ هدفی که پژوهش حاضر سعی دارد با روش توصیفی - تحلیلی به دو پرسش پیرامون آن پاسخ دهد:

 ۱- شواهد پیوند نوروز با  غدیر در عصر صفوی چیست؟

۲- چرا در عصر صفوی نوروز با آموزه های شیعی مقارن سازی شد ؟

شواهد پیوند میان نوروز و غدیر در عصر صفوی را می توان در برخی مصادر حدیثی، سفرنامه ها و نوروزنامه هایی که در آن دوران تالیف شد ریشه یابی نمود. این مقارن سازی تلاشی بود از سوی حکومت صفویه به منظور گسترش تشیع میان ایرانیان، مقابله با دولت سنی مذهب عثمانی، بهره مندی از هدایای نوروزی و استحکام نوروز.

منبع

فصلنامه سخن تاریخ، دوره: ۱۳، شماره: ۳۰.

پانویس

  1. وجیهه میری؛ دانش آموخته دکتری تاریخ تشیع دانشگاه اصفهان. مصطفی پیرمرادیان؛ استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان.