از عید دعا تا عید خدا (کتاب)

از دانشنامه غدیر

مشخصات کتاب

(فارسی، چاپی)

آموزش و پرورش استان قم.

ناشر: با پرسشگران آسمانی.

خشتی کوچک، ۳۶ صفحه.

محتوای کتاب

در این کتاب نقشه جغرافیایی غدیر.

روز شمار غدیر.

گزارشی از غدیر.

فرازهایی فارسی از خطبه غدیر.

بیعت.

معرفی امامان علیهم السلام.

پیام های خطبه غدیر.

پیشینۀ غدیر.

آیات غدیر.

غدیر در روایات و تاریخ.

آمده است.

ضمناً در لا به لای مطالب، اشاره ای به برخی از موضوعات مربوط به امیرالمؤمنین علیه السلام نموده است.

منبع

غدیر در آیینه کتاب، تألیف: محمد انصاری.