بازتاب غدیر خم در حماسه های دینی با تکیه بر علی نامه

از دانشنامه غدیر

چکیده مقاله:[۱]

حماسه های دینی از بین شعرهای حماسی ارزش خاص و جایگاه ممتازی دارد. این ویژگی به دلیل برخورداری از وحی، سنت و حدیث و عرفان استکه سرچشمه معنوی سخنوران و شعرا قرار گرفته است. نویسندگان در این آثار با بهره گیری از آیات قرآنی، روایات و احادیث، کلام خود را مستندکرده و با ذکر رشادت ها و نبردهای شخصیت های دینی و بیان باورها و اعتقادات دینی خود آثار حماسی زیبایی خلق نمودهاند. واقعه غدیر خم حادثه-ای مهم و سرنوشت ساز دینی است که همواره مورد توجه ادیبان و سخنوران بوده است.

این رخداد عظیم نقش اساسی در بقای اسلام و سرنوشت اسلامو مسلمین داشته است. پژوهش حاضر سعی بر آن است، ضمن تبیین بازتاب غدیر در منظومه حماسی دینی و تاثیر آن در اندیشه و شعر شاعر با تکیه بر اثر حماسی- دینی؛ علی نامه با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، بارتاب این رویداد عظیم تاریخی را از میان اشعار منظومه یاد شده استخراج کرده و شیوه اثبات غدیر، راه های شناخت امام و وضوح مساله غدیر را از منظر این منظومه را بررسی و طرز تلقی ربیع از غدیر خم،توصیف مقام شامخ حضرت علی (علیه السلام) و روش اثبات وصایت آن حضرت را تبیین کند.

حاصل پژوهش نشام می دهد که در منظومه حماسی- دینی علی نامه ربیع، امام علی (علیه السلام) به عنوان قهرمان منظومه ستایش شده و تبیین حقانیت ولایت و وصایت ایشان، نقطه توجه شاعر بوده است و شرحمجموعه حوادث در این منظومه به نوعی بیان فضیلت و منقبت، خصوصیات، کرامات و اثبات حقانیت ولایت و امامت آن حضرت است.

منبع

هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران، سال ۱۴۰۰.

پانویس

  1. مسروره مختاری؛ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی. رقیه ارشقی عیسی لو؛دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی.