بیست و سه روز با غدیر (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

عدنان درخشان.

مشخصات کتاب

چاپ اول تا پنجم: منیر، تهران، ۱۳۸۲ - ۱۳۸۷ ش.

رقعی، ٥٦ ص.

شابک: ۲-۰۵- 7٩٦٥ - ٩٦٤-٩٧٨.

چاپ دیگر:

همان، اول، ١٣٩٤ش.

رقعی، ۷۸ ص.

شابک :۹-۴۶۹-۵۳۹-۹۶۴-۹۷۸.

محتوای کتاب

در این کتاب با طرحی نو و داستانی سفر حجة الوداع و سپس ماجرای غدیر را به طرز روز شمار بیان داشته و طی بیست و سه عنوان از بیست و سه روز پیش از غدیر، شروع نموده تا روز غدیر، همه را به طور مستند و با قلمی خاص مطرح کرده است.

عناوین این کتاب همه این گونه هستند:

«تنها ۲۳ روز... تا عید الهی غدیر خم باقی است»، و در هر عنوان عدد روزها کمتر می شود و گاهی الفاظ عنوان تغییر می یابد. در زیر عنوان روز هفته و تاریخ قمری و شمسی و میلادی را و وقایع آن روز را نوشته است.

نکته قابل توجه:

این کتاب در چاپ سال۱۳۹۴ ش با نام «غدیر راز وحدت» چاپ شده است.