خاورشناسان و واقعه غدیرخم

از دانشنامه غدیر

چکیده[۱]

 واقعه غدیر خم از گستردگی و اهمیت خاصی برخوردار است و مستشرقان با این واقعیت با رویکرد خاصی بررسی رویکرد مستشرقان در برخورد با تفکر شیعی به طور عام و در برخورد با واقعه غدیر به طور خاص نشان می دهد که مستشرقان نتوانسته اند به حاق تعالیم ادبیات شیعی رهنمون شوند.

غالب آنچه خاورشناسان درباره شیعه عرضه کرده اند, از طریق منابع غیرشیعی به دست آورده اند که با نوعی تعصب ضدشیعی همراه بوده و در کنار تعهد مستشرقان به سنت مسیحی ـ یهودی غرب, باعث شده است تا از واقعه غدیر, گزارش تحریف شده ای ارایه کنند.

ام. ی. شعبان مدرس ادبیات عرب دانشگاه لندن نیز در تفسیری جدید از واقعه غدیر, دلایلی را برای جدی نگرفتن آن بیان کرده که به تفصیل, نقد و بررسی شده است.

منبع

نشریه: سفینه سال:۱۳۸۶ | دوره:۴ | شماره:۱۴ (ویژه امامت)صفحات :۱۱۲-۱۳۱.

پانویس

  1. سید محمد رضوی.