چهل پاسخ به یاد ماندنی (کتاب)

از دانشنامه غدیر

نویسنده

سید حسین حسینی.

مشخصات کتاب

انتظار مهر، مشهد، اول، ۱۳۹۴ش.

جیبی، ۳۲ص.

شابک:۸-۸۰-۵۹۶۰-۶۰۰-۹۷۸.

محتوای کتاب

در این کتاب چهل پرسش در جوانب مختلف غدیر همراه با پاسخ های کوتاه و نیزمسابقۀ تستی در آخر کتاب آمده است.